PDPA Awareness for employees Webinar

WEBINAR PDPA Awareness for employees สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล และ PDPA ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ on demand WATCH NOW Brought to you by : รู้หรือไม่ครับว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กำหนดให้องค์กรต้องมี การสร้างความตระหนักรู้ให้กำคนในองค์กรด้วย การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากองค์กรจะมีการออกนโยบายและแนวปฏิบัติในการข้อความยินยอมและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยแล้ว ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ “พนักงาน” ที่เป็นผู้ที่ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน องค์กร หากพนักงานขององค์กรเกิดเก็บข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิด ข้อมูลรั่วไหล หรือมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลผิดวัตถุประสงค์จะทำให้องค์กรผิดกฎหมายและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียได้ คลิปงานสัมมนาในครั้งนี้จะพาทุกท่านไปหาคำตอบว่า PDPA & Cybersecurity คืออะไร ? ทำไมต้องทำ ? จะเริ่มต้นทำอย่างไร ? และจะวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ภัทราวุธ บุญยานุตร Cybersecurity Awareness Instructor Ragnar Corporation …

PDPA Awareness for employees Webinar Read More »