PDPA Awareness for employees Webinar

WEBINAR PDPA Awareness for employees สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล และ PDPA ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ on demand WATCH NOW Brought to you by : รู้หรือไม่ครับว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล …

PDPA Awareness for employees Webinar Read More »