fbpx

SECAP

SECAP

CyberSec Awareness

Training your organization to be safe from Cyber threats

Local platform

เราวิเคราะห์ลักษณะนิสัยและรูปแบบของภัยคุกคามในประเทศไทยทำให้แพลตฟอร์มของเราเป็น ELearning ที่สามารถให้ความรู้กับองค์กรในประเทศไทยได้ตรงจุด

Learning Everywhere

แพลตฟอร์มของเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้ามีอินเตอร์เน็ตก็สามารถสามารถเรียนได้ และหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ตามระยะเวลาของ lisense

Why Choose Us?

Testing and report

เรารู้ว่าปัญหาการใช้ Platform E-Learning ทั่วไปคือไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้เรียนเข้าใจจริงหรือไม่ เราจึงมี Feature Pishing simulator เพื่อใช้ทดสอบผู้เรียนว่ามีความพร้อมและความเข้าใจจริงหรือไม่

Animation&Infographic

เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เราออกแบบบทเรียนโดยใช้ Animation และ รูป Infographic ที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพจำลองสถานการณ์จริง และเข้าใจภัยคุกคามต่างๆได้ง่ายขึ้น

Why Choose Us?

Any company can be exposed to a cyber threat.

เรารู้ถึงปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์และยังรู้อีกว่าถ้ามีเทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดเพราะภัยคุกคามเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นผ่านคนในองค์กรได้ เราจึงสร้าง Platform E-learning สำหรับสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

New Concept

Why is it easier to learn?

INFOGRAPHIC

Infographic การอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้ออกมาในรูปแบบภาพกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย

ANIMATION

Animation สื่อภาพเคลื่อนไหวที่บอกเล่าเรื่องราวและข้อมูลด้าน security ผ่านภาพกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความสนุก เพลิดเพลินในการสร้างความตระหนักรู้

E-LEARNING

E-Learning ระบบการเรียนรู้ผ่านคลาวด์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวัดผลได้จริง ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งความสะดวก และครบครันของเนื้อหา

TRAINING

Training การจัดอบรมที่สร้างสรรค์ออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น สัมมนา, Security day พร้อมความสนุกและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

PHISHING SIMULATION

Phishing Simulation เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองของการโจมตีในรูปแบบอีเมลหลอกลวง เพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามในองค์กร

INTERACTIVE GAME

Interactive Game เกมที่สร้างสรรค์ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เนื้อหาด้าน security ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน

instructor Introduction

patarawoot

ชื่อ – สกุล : นายภัทราวุธ บุญยานุตร
ตําแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการสร้างความตระหนักด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย (Information Security Awareness) ที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นและสร้างความรู้กับผู้ใช้งาน พร้อมเป็นวิทยากรในการอบรมด้าน Cybersecurity ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

Upgrade Your Organization Knowledge Now!