SECAP

About Us

We are Professional CyberSec Awareness Platform

We Focus CyberSec Education Over 10 Years.

เราคือทีมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity ให้กับองค์กรต่างๆเพราะเรารู้ว่าเทคโนโลยีไม่สามารถป้องกันภัยคุกครามได้ทั้งหมด แต่คนหรือบุคลากรในองค์กรก็เป็นหนึ่งช่องทางในการทำให้องค์กรของคุณเกิดภัยคุกคามได้

Professional Team

5/5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกรับบริการ เพื่อให้องค์กรของท่าน ก้าวทันภัยคุกคามทางไซเบอร์