About Us

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพฤติกรรมของคนในองค์กรที่ตระหนักถึงความปลอดภัยไซเบอร์มาเป็นอันดับแรก  (CYBERSECURITY FIRST CULTURE)

OVER 10 YEARS, WE FOCUS ON CYBERSECURITY AWARENESS

เราให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity ให้กับ “คน” ในองค์กร เพราะเรารู้ว่าเทคโนโลยีไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ทั้งหมด และ “คน” หรือผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรก็เป็นหนึ่งช่องทางที่จะทำให้องค์กรของคุณเกิดภัยคุกคามได้

ด้วยประสบการณ์การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 50 องค์กรมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เราพบว่า CYBERSECURITY AWARENESS ไม่ใช่แค่การจัด “อบรม” แต่ต้องมีกิจกรรมย่อยที่คอยกระตุ้นพนักงานอย่าง “ต่อเนื่อง” ถึงจะสร้าง CYBERSECURITY FIRST CULTURE  ให้เกิดในองค์กรได้

Professional Team

เพี่อการสื่อสารข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์ (CYBERSECURITY) ให้กับพนักงานในทุกองค์กร  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้งานทั่วไปนั้นจะไม่มีความรู้ทางเทคนิค (non-technical user) ทำให้การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจเป็นไปได้ยาก
เรามีทีมงานเพื่อผลิตเนื้อหาที่ทำให้พนักงานทั่วไปสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ผ่านการออกแบบที่สวยงาม ในรูปแบบสื่อ Multi-Media เราเรียกว่าทีม Instructional Designer (ID) หรือทีม Cybersecurity Content Creator ซึ่งทีมประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ด้านภัยไซเบอร์ และความสามารถในการรังสรรค์เนื้อหาให้เข้าใจง่าย, ออกแบบกราฟฟิคที่สวยงามและจัดทำเอนิเมชั่น เพื่อให้เนื้อหานั้นเป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

5/5

ตัวอย่างสื่อ 2D ANIMATION

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกรับบริการ เพื่อให้องค์กรของท่าน ก้าวทันภัยคุกคามทางไซเบอร์