WEBINAR

PDPA Awareness for employees

สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูล และ PDPA ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

on demand

Brought to you by :

รู้หรือไม่ครับว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กำหนดให้องค์กรต้องมี การสร้างความตระหนักรู้ให้กำคนในองค์กรด้วย การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากองค์กรจะมีการออกนโยบายและแนวปฏิบัติในการข้อความยินยอมและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยแล้ว ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ “พนักงาน” ที่เป็นผู้ที่ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน องค์กร หากพนักงานขององค์กรเกิดเก็บข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิด ข้อมูลรั่วไหล หรือมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลผิดวัตถุประสงค์จะทำให้องค์กรผิดกฎหมายและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียได้

คลิปงานสัมมนาในครั้งนี้จะพาทุกท่านไปหาคำตอบว่า

  • PDPA & Cybersecurity คืออะไร ? ทำไมต้องทำ ?
  • จะเริ่มต้นทำอย่างไร ?
  • และจะวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

ภัทราวุธ บุญยานุตร

Cybersecurity Awareness Instructor

Ragnar Corporation Co.,Ltd.

WATCH NOW

Thank You

ขอบคุณที่ร่วมลงทะเบียนกับเรา เราได้ส่ง Webinar ให้คุณผ่าน E-mail แล้วคุณจะได้รับภายใน 5-10 นาที