PDPA AWARENESS E-LEARNING
FOR EMPLOYEE

PDPA AWARENESS
E-LEARNING
FOR EMPLOYEE

BUILD MORE AWARENESS MAKE LESS MISTAKES

BUILD MORE AWARENESS
MAKE LESS MISTAKES

ทำไมต้องสร้างความตระหนักเรื่อง พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน

ทำไมต้องสร้างความตระหนักเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน

  • เพราะพนักงานเป็นผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    หากพนักงานที่เป็นผู้ เก็บ-ใช้ ข้อมูล ส่วนบุคคลในองค์กร มีการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ หรือ จัดเก็บข้อมูลไม่ปลอดภัย อาจทำให้ผิดกฎหมายได้

  • เพราะภัยคุกคามทางไซเบอร์

    หากพนักงานตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็น อีเมลหลอกลวง หรือ ไวรัสเรียกค่าไถ่ อาจทำให้ข้อมูลองค์กรรั่วไหลได้

  • เพราะกฎหมายกำหนด

    ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพราะพนักงานเป็นผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากพนักงานที่เป็นผู้ เก็บ-ใช้ ข้อมูล ส่วนบุคคลในองค์กร มีการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ หรือ จัดเก็บข้อมูลไม่ปลอดภัย อาจทำให้ผิดกฎหมายได้

เพราะภัยคุกคามทางไซเบอร์

หากพนักงานตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็น อีเมลหลอกลวงหรือไวรัสเรียกค่าไถ่ อาจทำให้ข้อมูลองค์กรรั่วไหลได้

เพราะกฎหมายกำหนด

ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดการจัดอบรม

ระบบ E-Learning on Cloud พร้อมใช้งาน

ระบบ E-Learning
on Cloud พร้อมใช้งาน

ทำให้พนักงานสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ รองรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์และมือถือ พร้อมเนื้อหาการเรียนและแบบทดสอบความเข้าใจ และมีระบบติดตามหากพนักงานยังไม่สำเร็จหลักสูตร และสามารถออกใบประกาศเมื่อผ่านหลักสูตรตามที่องค์กรกำหนด

เนื้อหาครอบคลุมความปลอดภัยด้าน Privacy และ Cybersecurity

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 2D Animation ที่น่าสนใจพร้อมแบบทดสอบให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เนื้อหาที่มีความกระชับ แบ่งเป็นหัวข้อย่อยในการเรียนรู้แบบ MICRO-LEARNING ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี มากกว่า 13 หัวข้อ

การทดสอบ Phishing Simulation

เป็นการจำลองส่งอีเมลแนบกดลิงก์หลอกลวง ในรูปแบบที่แฮกเกอร์ใช้จริงในปัจจุบัน เช่น การกรอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือ username & password พร้อมรายงานวิเคราะห์สถิติต่างๆ เช่น อัตราการคลิกลิงก์บนอีเมลหลอกลวง การกรอกข้อมูลสำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปประเมินความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด

ติดตามผลการดำเนินการผ่าน Dashboard

ติดตามผลการเรียนของพนักงานหรือบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบ Dashboard Report เพื่อสรุปผลแก่ผู้บริหาร โดยในส่วนของ Dashboard Report สามารถดู ผลการทดสอบ Phishing Simulation และ ติดตามการเรียนรู้ในหลักสูตร E-learning โดยภาพรวมขององค์กร และรายแผนก หรือแยกหัวข้อการเรียนรู้ได้

กุณแจความสำเร็จของหลักสูตร

กุณแจความสำเร็จ
ของหลักสูตร

Engage

กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อ Multimedia ที่มีเนื้อหากระชับ และรู้แบบที่ดึงดูด ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ “เนื้อหาสำคัญ”

Educate

การเรียนรู้ในรูปแบบ Micro-Learning ที่แตกองค์ความรู้เป็นหัวข้อย่อยที่ตรงประเด็น ใช้เวลาเรียนรู้ที่สั้น และมีความถี่สม่ำเสมอ

Measure

การวิเคราะห์ผลจากการทำแบบทดสอบเพื่อทราบถึงระดับความเข้าใจและการวัดผลพฤติกรรมการใช้งานที่เป็นความเสี่ยงด้วยการทดสอบ Phishing Simulation

ใครเหมาะสมกับหลักสูตรนี้

กลุ่มพนักงานที่มีหน้าที่
เก็บ-ใช้-เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มพนักงานที่ใช้งาน
ระบบไอทีขององค์กร

กลุ่มพนักงานที่มีหน้าที่ เก็บ-ใช้-เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มพนักงานที่ใช้งานระบบไอทีขององค์กร

ความพึงพอใจจากผู้เรียนของเรา

ความพึงพอใจจาก
ผู้เรียนของเรา

เข้าใจง่าย เจอกับงานทุกวัน หัวข้อกระชับ

Principal Group

ยินดีที่องค์กรเล็งเห็นความสำคัญกับบุคลากรค่ะ จะนำข้อมูลไปให้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ

MC Group

เข้าใจง่ายดี เนื้อหากระชับ

LPN Group

บทเรียนมีความเข้าใจง่ายและครบถ้วน ส่วนข้อสอบมีความยากในระดับนึง แต่เพื่อย้ำเตือนในบททดสอบว่าผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจมากแค่ไหน

Principal Group

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการระมัดระวังตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

Seiko

ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และใช้ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

เริ่มต้นสร้างความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ในองค์กรของคุณด้วยขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้นสร้างความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของคุณด้วยขั้นตอนดังนี้

เลือกกลุ่มพนักงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เก็บ-ใช้-เปิดเผย)

เลือกกลุ่มพนักงานที่มีการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(เก็บ-ใช้-เปิดเผย)

กลุ่มที่ต้องเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเข้าสู่บทเรียนและแบบทดสอบ อาทิเช่น

– ฝ่ายการตลาด
– ฝ่ายขาย
– ฝ่ายจัดซื้อ
– ฝ่ายการเงินและบัญชี
– ฝ่ายบุคคล
– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กรที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผล

ทดสอบด้วย Phishing Simulation ครั้งที่ 1

ทดสอบด้วย Phishing
Simulation ครั้งที่ 1

การทดสอบด้วยการจำลองการโจมตีด้วยอีเมลหลอกลวงที่มีเป้าหมายขโมยข้อมูลองค์กรให้พนักงานได้เรียนรู้ ในรูปแบบที่แฮกเกอร์ใช้จริงในปัจจุบัน มีให้เลือกกว่า 30 รูปแบบ

เริ่มต้นการเรียนรู้ในระบบ E-Learning

เริ่มต้นการเรียนรู้ในระบบ
E-Learning

โดยเป็นการเรียนรู้แบบ micro-learning และเรียนทุก ๆ 3 เดือน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ประกอบไปด้วยเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ 5 บทเรียน
ความยาวรวม 20 นาที
1) ความรู้เบื้องต้นเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2) ภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบ Social Engineering
3) การจัดการข้อมูลความลับให้ปลอดภัย
4) การบริหารจัดการรหัสผ่านให้ปลอดภัย
5) การใช้งานอุปกรณ์พกพาให้ปลอดภัย
ประกอบไปด้วยเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ 3 บทเรียน
ความยาวรวม 12 นาที
1) กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรรู้
2) ท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยห่างไกลจากภัยคุกคาม
3) เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างไรให้ปลอดภัย
ประกอบไปด้วยเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ 3 บทเรียน
ความยาวรวม 15 นาที
1) อะไรคือ e-Signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรับรอง
2) ทำธุรกรรมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์
3) การใช้งาน WiFi สาธารณะให้ปลอดภัย
ประกอบไปด้วยเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ 2 บทเรียน
ความยาวรวม 10 นาที
1) การใช้งานอีเมลองค์กรให้ถูกต้องปลอดภัย
ก่อนข้อมูลสำคัญจะรั่วไหล
2) รู้จักกับภัยคุกคามตัวร้าย Phishing Email

ติดตามผลการเรียนของพนักงานในองค์กร

ติดตามผลการเรียนของ
พนักงานในองค์กร

การทดสอบด้วยการจำลองการโจมตีด้วยอีเมลหลอกลวงที่มีเป้าหมายขโมยข้อมูลองค์กรให้พนักงานได้เรียนรู้ ในรูปแบบที่แฮกเกอร์ใช้จริงในปัจจุบัน มีให้เลือกกว่า 30 รูปแบบ

ทดสอบด้วย Phishing Simulation ครั้งที่ 2

ทดสอบด้วย Phishing
Simulation ครั้งที่ 2

การทดสอบด้วยการจำลองการโจมตีด้วยอีเมลหลอกลวงเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 และสรุปผลวิเคราะห์

บริการอื่น ๆ

สร้างความตระหนักและวัดผลความรู้และพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับทุกคนในองค์กร

สร้างความตระหนักและวัดผลความรู้และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับทุกคนในองค์กร

เพื่อเป็นปราการด่านแรกในการรับมือการโจมตีจากแฮกเกอร์

FAQ

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถสลับหัวข้อภายใน 13 หัวข้อตามความเห็นเหมาะสมขององค์กร

สื่อการเรียนมีให้เลือก 2 แบบคือ
1. เสียงบรรยายไทย / Subtitle ไทย
2. เสียงบรรยายไทย / Subtitle อังกฤษ

แบบทดสอบหัวข้อละ 5 ข้อ รวมทั้งหลักสูตร 65 ข้อ

ได้ โดยมีข้อกำหนดว่าระบบ E-Learning ต้องสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้และรองรับการทำงานของไฟล์ SCORM 1.2 หรือมากกว่า แต่บริการนี้จะไม่สามารถดู Progress การเรียนใน Dashboard ได้

มีการแจ้งเตือนทุก ๆ สัปดาห์ ในวันอาทิตย์ โดยไม่สามารถเปลี่ยนวันแจ้งเตือนได

มีระบบ Chat bot เพื่อแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือผู้เรียนสามารถอีเมลมาได้ที่ dmarco.admin@ragnar.co.th

มีการส่งอีเมลให้ผู้เรียนหลังผ่านหลักสูตรตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยองค์กรสามารถใส่โลโก้ขององค์กร ปรับสีตาม Corporate Identity (CI) หรือใส่รูปลายเซ็นต์ผู้บริหารได้

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลบริการ

Let's Talk

HOW CAN WE HELP YOU ?
WE’LL BE GLAD TO ANSWER YOUR QUESTIONS