รู้จัก PDPA Awareness และ Security Awareness

ในปีพ.ศ. 2565 นี้ สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มากขึ้น ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ควบคู่กับกฎหมายไซเบอร์ที่มีมาก่อนหน้านี้อย่าง พ.ร.บ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายทั้งสองก่อให้เกิด PDPA Awareness และ Security Awareness ซึ่งจะมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไรนั้น วันนี้เราจะพาทุกท่านมาหาคำตอบกันในบทความนี้ กฎหมายด้านไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเริ่มรู้จักการสร้างความตระหนักในข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ทุกคนต้องรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองก่อน ซึ่งได้แก่ กฎหมาย PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของสังคมไทยในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ย่อมได้รับโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง ในรูปแบบจำคุก ปรับ และทั้งจำทั้งปรับ โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในข้อมูลส่วนบุคคคลมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย ผู้ที่สนใจสามารถอ่านกฎหมายฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นิยมเรียกกันสั้น ๆ …

รู้จัก PDPA Awareness และ Security Awareness Read More »