fbpx

SECAP

สร้าง Cybersecurity Awareness อย่างไรให้ผ่าน พ.ร.บ. ไซเบอร์

Cybersecurity Awareness
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เนื้อหาในบทความ

ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2562 มีข้อกำหนดเอาว่าองค์กรจะต้องทำ Security Awareness ในองค์กร ดังที่ปรากฏในข้อที่ 7 ว่า ต้องมีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อยเป็นการสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

พ.ร.บ. ไซเบอร์

ถ้าว่าด้วยเรื่องการสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับคนในองค์กรแล้ว ถ้าเรามาดูประกาศที่เกี่ยวเนื่องกัน สำหรับประกาศจากคณะกรรมการการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั่นเอง ซึ่งเป็นกรอบสำหรับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสารสนเทศ โดยแนวปฏิบัตินี้จะสอดคล้องกับ NIST-Cybersecurity นั่นเอง

สำหรับ NIST-Cybersecurity จะมีแนวปฏิบัติ 5 ด้าน โดย Cybersecurity Awareness จะอยู่ในด้านของการ Protect หรือป้องกัน หากเรามาดูรายละเอียดของกรอบมาตรฐานนี้ได้กำหนดไว้ทุกกลุ่มจะต้องรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ (Roles & Responsibilities) ของตนเองว่ามีความสำคัญและมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง ดังนี้

1. ต้องมีแผนงานในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร ได้แก่

 • กลุ่มพนักงานใหม่พนักงานที่ทำงานอยู่ประจำ
 • กลุ่มผู้บริหาร
 • กลุ่มเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสาระสนเทศหรือทางกลุ่มแอดมิน
 • กลุ่มผู้รับเหมาหรือ Vendor

2. ต้องตระหนักรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3. ต้องรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร

4. ต้องมีการทบทวนแผนในการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทุก ๆ ปี


การสร้าง Cybersecurity Awareness ที่มีประสิทธิภาพในองค์กรควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. เราจะต้องตั้งเป้าหมายการสื่อสารก่อนว่าเราจะมีการสื่อสารให้กับคนกลุ่มไหนบ้าง ใครต้องรับรู้เรื่องอะไรบ้าง
 2. เราต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ Content ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่คนแต่ละกลุ่มจะต้องรับรู้
 3. จะต้องมีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อความต่าง ๆ ไปถึงให้ตรงกลุ่มและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 4. จะต้องมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจในแต่ละกลุ่ม ว่าเขาได้รับรู้ไปมากน้อยขนาดไหน
 5. นำข้อมูลจากการวัดผลมาวิเคราะห์ว่ามีช่องว่าง (Gab) ไหนที่เราจะต้องเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า 

แนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

การตั้งเป้าหมาย

เราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อว่าอยากจะให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ในข้อมูลในเรื่องใดบ้าง โดยมี 3 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

 1. เรื่อง Cybersecurity Literacy ความสามารถในการป้องกันภัยไซเบอร์ 
 2. เรื่อง Information Security ความสามารถในการปกป้องข้อมูลขององค์กรโดยเฉพาะข้อมูลความลับไม่ให้รั่วไหล
 3. เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่าง ๆ รวมถึง Control และ Procedure ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้

การวางแผนกลยุทธ์ Content

เมื่อได้หัวข้อหลัก ๆ แล้ว ก็จะมากำหนดหรือว่าในเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ ในกลุ่มคนแต่ละกลุ่มจะต้องรับรู้เรื่องใดบ้าง 

1. กลุ่มพนักงานและพนักงานเข้าใหม่ เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดที่ควรจะมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย 2 หัวข้อหลัก ๆ 

 • เรื่อง Cyber Threat คือเรื่องภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Phishing Email, Ransomware หรือการหลอกลวงผ่านในรูปแบบ Social Engineering
 • เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัย หรือ Cyber hygiene เช่นเรื่องการบริหารการจัดการรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย, การรักษาข้อมูลความลับขององค์กร หรือ การแบ่งระดับความสำคัญของข้อมูลขององค์กร, การใช้งานอุปกรณ์พกพาให้มีความปลอดภัยรวมถึงการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ

2. กลุ่มผู้บริหาร นอกจากความรู้พื้นฐานเหมือนกับพนักงานทั่วไปที่จำเป็นที่ต้องรับรู้แล้ว สิ่งที่กลุ่มนี้จะต้องรับรู้ก็คือ Roles & Responsibility ความรับผิดชอบของกลุ่มนี้ และ Compliance ที่กลุ่มผู้บริหารจะต้องคอยผักดันให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ได้

3. กลุ่ม High Privileged (PID) หรือกลุ่มผู้ดูแลระบบที่สามารถเข้าถึงระบบสาระสนเทศส่วนใหญ่ในองค์กรได้ สิ่งที่กลุ่มนี้จำเป็นจะต้องรับรู้ต้องมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบก็จะต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละวันหรือ Secure Day to Day Operation สำหรับกลุ่มผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจะต้องรู้กับ Secure Development Life-Cycle รวมถึงจะต้องรับรู้เกี่ยวกับเรื่อง Cyber Incident Response และจะต้องมีการทำ Cyber Exercise

การกำหนดช่องทาง

การกำหนดช่องทางที่สามารถให้ความรู้คนในแต่ละกลุ่ม สามารถเข้าถึงคนในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด

1. กิจกรรมอบรมออนไลน์หรือเป็นการอบรมในห้อง

 • กลุ่มพนักงานทั่วไป พนักงานเข้าใหม่และกลุ่มผู้บริหาร เป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์หรือเป็นการอบรมในห้องให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนในองค์กรเพราะว่าอาจจะจำกัดด้วยเวลาในการทำงาน
 • กลุ่ม High Privileged (PID) หรือกลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์หรือเป็นการอบรมในห้องให้กับคนกลุ่มนี้ได้เช่นกัน สำหรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับคนกลุ่มนี้ แต่อาจจะเข้าถึงได้ครบทุกคนเพราะว่าจำนวนน้อยในองค์กร และการจัดอบรมเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ได้ 2 ถึง 3 ชั่วโมง

2. กิจกรรม E-Learning

แต่จะเห็นได้ว่ายังเหลือคนอีกกลุ่มใหญ่ที่กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึง ด้วยเหตุผลทางด้านเวลาหรือเหตุผลอื่น ดังนั้นสิ่งที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มได้ก็คือ E-Learning ซึ่งตัวผู้เรียนเองสามารถบริหารจัดการเวลาตัวเองได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ช่วงเวลาไหนที่ไหนก็ได้เหมะสำหรับกลุ่มคนที่เป็นพนักงานทั่วไปที่มีจำนวนมากในองค์กร

3. กิจกรรม Cyber Exercise

ควรจะมีการทำ Phishing Simulation เพื่อจะวัดผล หาความเสี่ยงหากเกิดภัยคุกคามในรูปแบบ Phishing Email ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดข้อมูลรั่วไหลแล้วอาจจะทำให้เกิดพวกไวรัสต่าง ๆ มาโจมตีผ่านช่องทางอีเมลได้ ดังนั้นในการวัดผลด้วยการทดสอบนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการโจมตีด้วย Phishing Email นั่นเอง

4. กิจกรรมอีเมลประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เพื่อความสม่ำเสมอเราควรจะมีอีเมลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนในการสื่อสารกับทุกคนในองค์กร โดยเนื้อหาที่สื่อความในแต่ละเดือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Cybersecurity เป็นการสร้างให้คนในองค์กรมีความตระหนักรู้อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

การวัดผลและการวิเคราะห์

จะมีการวัดผลอยู่สามแกน 

 • Knowledge : คือความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เราจะวัดแต่ละวัดได้จากแบบทดสอบในการอบรมต่าง ๆ หรือทำแบบสำรวจออนไลน์ (Online Assessment) ให้พนักงานในองค์กรตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางด้านไซเบอร์
 • Engage : คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดได้จากกิจกรรมถามตอบในกิจกรรมอีเมลประชาสัมพันธ์ประจำเดือน หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยแค่ไหนหรือมีการทำ Survey วัดผลความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือการสื่อความต่าง ๆ ในแต่ละเดือน 
 • Behavior : คือวัดผลจากพฤติกรรมในการทดสอบ Phishing Simulation หรือจะดู Log File การใช้งานของพนักงานในองค์กรเช่น จำนวน Login Failed หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ที่สุ่มเสี่ยงมีมากน้อยขนาดไหน

MEASUREMENT & ANALYSIS Cybersecurity Awareness

ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำมาวิเคาะห์แล้วก็สามารถจัดเนื้อหาในการสื่อสารให้กับทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประโยชน์ของ Cybersecurity Awareness ที่มีต่อองค์กร

 1. ทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญในเรื่องภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ว่ามีผลกระทบอะไรกับองค์กร
 2. สามารถต่อยอดพัฒนาให้เกิดตัว Cybersecurity Culture ในองค์กรได้ ให้ทุกคนมี Mindset เดียวกันคือ Security First
 3. ลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ และลดผลกระทบจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะรั่วไหลสู่ภายนอก
 4. สามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายได้
 5. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาประเมินความเสี่ยงจากการทำกิจกรรม Cybersecurity Awareness ในองค์กรและนี่ก็เป็นความจำเป็น แนวทางการปฏิบัติ และประโยชน์ของการทำ Cybersecurity Awareness องค์กร

บทความที่เกี่ยวข้อง

Cybersecurity Awareness

สร้าง Cybersecurity Awareness อย่างไรให้ผ่าน พ.ร.บ. ไซเบอร์

Cybersecurity Awareness หรือการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ทำอย่างไรจึงจะผ่านกฎหมาย พ.ร.บ. ไซเบอร์ ประโยชน์คืออะไร ? ที่นี่มีคำตอบ

อ่านต่อ »

“ซอฟต์แวร์ล้าสมัย” อันตรายอย่างไร

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มักสร้างซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้คนทั่วไป แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้พัฒนาก็ต้องอัปเกรดเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน การประมวลผล เพิ่มเติมโซลูชันใหม่ ๆ เข้าไปเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ขณะเดียวกัน

อ่านต่อ »
what-should-you-do-if-your-personal-data-leaked

เราต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลของตัวเองรั่วไหลแล้วหรือยัง?

หากเกิดเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อยู่บนระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์ที่เราใช้บริการเกิดถูกแฮก ข้อมูลรั่วไหลออกไปเราจะวิธีการลดความเสียหายได้อย่างไร

อ่านต่อ »

Ransomware ภัยเงียบที่รุนแรงขึ้นทุกวัน! แล้วองค์กรต้องป้องกันอย่างไร 

การโจมตีสร้างความเสียหายของ Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ยังคงเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะโจมตีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ในปี 2563 ที่ผ่านมามัลแวร์เรียกค่าไถ่ได้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนสูงถึง 2.7 ล้านครั้ง และประเทศไทยติดท็อปอันดับ 3 จาก 10 ประเทศอาเซียน

อ่านต่อ »
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2021 สิ่งที่องค์กรต้องระวัง เมื่อพนักงาน Work From Home

ในปี 2021การทำงานแบบ Work From Home กลับมีสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพิ่มสูงขึ้น เมื่อกิจกรรมหลักของพนักงานอยู่บนโลกออนไลน์ องค์กรต้องป้องกัน

อ่านต่อ »
security awareness

Security Awareness คืออะไร ทำไมทุกองค์กรควรทำ

Security awareness คือ รากฐานสำคัญแห่งการสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร พร้อมเหตุผลที่ควรทำและประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ไขคำตอบทุกข้อสงสัยในบทความเดียว

อ่านต่อ »