saranya

เจาะลึกวิธีจับผิดฟิชชิงอีเมล (phishing email)

การส่งฟิชชิงอีเมล (phishing email) เป็นเหมือนอีกวิชาจิตวิทยา เพราะอาชญากรไซเบอร์จะพยายามสร้างหัวข้อ และเนื้อหาอีเมลที่มีผลต่อความรู้สึก กระตุกต่อมความกลัว ความตื่นเต้น ความอยากรู้อยากเห็น หรือความอยากได้อยากมีของคุณ เพื่อทำให้คุณหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ

Business Email Compromise (BEC) การก่ออาชญากรรมทางอีเมลที่พุ่งเป้าพนักงานในองค์กรเป็นหลัก

ไปรู้จักกับ BEC กลวิธีหลอกหลวงทางอีเมลที่แยบยล ทำให้องค์กรคุณเสียหายหนัก กว่าการ Phishing ทั่วไป เพราะพนักงานในองค์กรของคุณอาจไม่รู้ว่าผู้ส่งอีเมลนั้นคือ ” ผู้บริหาร หรือลูกค้า รายใหญ่ขององค์กรตัวจริงหรือไม่ ” และตกเป็นเหยื่อในที่สุดได้

“ซอฟต์แวร์ล้าสมัย” อันตรายอย่างไร

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มักสร้างซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้คนทั่วไป แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้พัฒนาก็ต้องอัปเกรดเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน การประมวลผล เพิ่มเติมโซลูชันใหม่ ๆ เข้าไปเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ขณะเดียวกัน

Ransomware ภัยเงียบที่รุนแรงขึ้นทุกวัน! แล้วองค์กรต้องป้องกันอย่างไร 

การโจมตีสร้างความเสียหายของ Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ยังคงเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะโจมตีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ในปี 2563 ที่ผ่านมามัลแวร์เรียกค่าไถ่ได้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนสูงถึง 2.7 ล้านครั้ง และประเทศไทยติดท็อปอันดับ 3 จาก 10 ประเทศอาเซียน