Cybersecurity

Business Email Compromise (BEC) การก่ออาชญากรรมทางอีเมลที่พุ่งเป้าพนักงานในองค์กรเป็นหลัก

ไปรู้จักกับ BEC กลวิธีหลอกหลวงทางอีเมลที่แยบยล ทำให้องค์กรคุณเสียหายหนัก กว่าการ Phishing ทั่วไป เพราะพนักงานในองค์กรของคุณอาจไม่รู้ว่าผู้ส่งอีเมลนั้นคือ ” ผู้บริหาร หรือลูกค้า รายใหญ่ขององค์กรตัวจริงหรือไม่ ” และตกเป็นเหยื่อในที่สุดได้

Ransomware ภัยเงียบที่รุนแรงขึ้นทุกวัน! แล้วองค์กรต้องป้องกันอย่างไร 

การโจมตีสร้างความเสียหายของ Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ยังคงเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะโจมตีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ในปี 2563 ที่ผ่านมามัลแวร์เรียกค่าไถ่ได้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนสูงถึง 2.7 ล้านครั้ง และประเทศไทยติดท็อปอันดับ 3 จาก 10 ประเทศอาเซียน